Policy för kameraövervakning

AIM Studio har olika säkerhetslösningar för att öka säkerheten och tryggheten för våra medlemmar, vår personal samt för att skydda våra tillgångar. Det kan vara kamerabevakning, rondering, larm etc. På denna sida finns information och vår policy för kameraövervakning.

 

Sammanfattning

AIM Studio strävar efter öppenhet och transparens med hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Som ett komplement till vår personuppgiftspolicy har vi upprättat denna policy för kamerabevakning avseende vårat gym. Lagstiftningen som reglerar hur kamerabevakning får ske framgår av Dataskyddsförordningen (GDPR) och regleras i Sverige även genom Kamerabevakningslagen.

 

Vilka uppgifter samlar vi in och vad är ändamålen med behandlingen?

Vårat gym är utrustade med kamerabevakning med inspelning av bildupptagning utan ljud. När en person kan identifieras genom bildupptagningen utgör inspelningen en personuppgift.
Syftet med kamerabevakningen är att öka säkerheten och tryggheten för våra medlemmar, vår personal samt för att skydda våra tillgångar.
Ändamålet med kamerabevakningen och behandlingen av inspelat material är att förebygga och utreda brott, olyckor och skadegörelse, samt att stävja obehöriga inpasseringar och brott mot våra trivselregler för att kunna möjliggöra avstängning av medlem samt i förekommande fall assistera polismyndighet och åklagare vid misstänkt eller konstaterad brottslighet.

Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter i samband med kamerabevakningen är genom en s.k. intresseavvägning i enlighet med art. 6 p. 1. f) i Dataskyddsförordningen. AIM Studio gör bedömningen att behovet av kamerabevakningen är större än det intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen kan innebära för våra medlemmar. Vår bedömning är gjord med särskild hänsyn till det faktum att våra gym under vissa timmar är obemannade. Vi vill tillse en trygg och säker träningsmiljö för våra medlemmar. Kamerabevakningen sker endast på begränsade ytor. Vidare har vi säkerställt att endast ett begränsat antal personer har tillgång till det inspelade materialet och kommer endast använda det inspelade materialet enligt de ändamål som angivits ovan.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas endast så länge det behövs för att kunna fullgöra de ändamål som inspelningen samlats in för enligt denna policy, dock längst i 3 dagar, varefter det raderas automatiskt. Vi kan komma att spara materialet längre än 3 dagar om det behövs för att följa lagkrav eller tillvarata rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Vem har tillgång till inspelningarna?

Din personliga integritet är mycket viktig för oss. Vi har säkerställt att endast ett begränsat antal anställda har tillgång till det inspelade materialet. Dina uppgifter kan även komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga av företag som vi anlitar avseende bevakning, säkerhet, kamerasystem, felanmälan och kundsupport. Dessa parter får inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla de tjänster de anlitats för och enbart på de villkor vi anger. Vi delar aldrig ut personuppgifter eller det inspelade materialet i länder utanför EU. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet, t ex vid polisanmälan eller fullgörande av rättslig process.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och även rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter eller har andra funderingar kring personuppgifter kan du kontakta din nationella dataskyddsmyndighet.